بیخیالی طی کن

cartpostal-vv44.tk

کاش هنوز بودی.......................کاش بر می گشتی.................

اما با همه این حرفا میدونم هنو نرفتی مطمئنم.....................

چون قلبم بهم دروغ نمیگه.....................

دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 15:28 | رها.... |